Kybartų kultūros centras

Puoselėti esamas ir kurti naujas Vilkaviškio raj. kultūros tradicijas

Trumpa istorija

Įstaiga savo kultūrinę veiklą pradėjo nuo 1953 m., kai tuometinio Kybartų rajono (dabar Vilkaviškio) DŽDT vykdomojo komiteto sprendimu pastatas atiduotas Kybartų kultūros namams. Kybartų kultūros centro pastatas pastatytas apie 1900-1905 m.

O 1954 m. pradėta vykdyti pastato rekonstrukcija. Architektūriniame plane buvo numatyta suprojektuoti salę, kuri talpintų 300-320 žiūrovų. Tačiau dviejų aukštų pastatas buvo per mažas, todėl 1964 m. pastatytas balkonas (vyr. Architektas A. Bacevičius), kuriame numatyta įrengti dar 100 vietų. Tokiu būdu Kybartų kultūros centras talpino 420 žiūrovų.

Svarbu paminėti, kad kultūros įstaiga savo veiklos pradžioje buvo vadinama Kybartų L. Prūseikos kultūros namais.   1991 m. suteiktas Kybartų kultūros namų, o nuo 2002 m. Kybartų kultūros  centro pavadinimas.

Pirmasis direktorius – Vytautas Burauskas. Jis ne tik vadovavo tuometiniams

Kybartų L. Prūseikos vardo kultūros namams, bet tuo pačiu metu režisavo Kybartų dramos ratelio spektaklius. 1972 m. kultūros namų vadovu tapo Algimantas Pečiukonis, grojęs Kybartų pučiamųjų instrumentų  ir estradiniame orkestruose. Nuo 2002 m. Kybartų kultūros centrui vadovavo Saulius Juozapas Černevičius, kuriam praeityje taip pat  buvo tekę dalyvauti mėgėjų meno kolektyvų veikloje. 2017 m. Kybartų kultūros centrui vadovauja Asta Vencienė.

Įdomu tai, kad pirmieji kultūros namų mėgėjų meno kolektyvai susibūrė dar gerokai prieš įsikuriant pačiai įstaigai, t.y. nuo 1947 m., todėl nuo 1953 m. tapę kultūros namų  kultūrinio gyvenimo dalimi galėjo žiūrovams pateikti įvairią ir subrandintą programą.

Nuo pat kultūros įstaigos istorijos pradžios iki 1991 m. čia kūrė apie 10-tį meno kolektyvų: vyrų choras, mišrus choras, liaudies šokių ratelis, dramos trupė, vokaliniai ansambliai, estradinis ir pučiamųjų instrumentų orkestrai. Išties sunku išskirti kurį vieną kolektyvą, kadangi visi jie buvo populiarūs ne tik Kybartuose, bet ir visoje Lietuvoje. Šiandien kolektyvų skaičius panašus, padaugėjo juose dalyvaujančių asmenų skaičius. Daugiau kaip 200 žmonių gali save realizuoti Kybartų kultūros centro kultūrinėje veikloje.

Šiuo metu Kybartų kultūros centras aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose kultūriniuose projektuose, rengia įvairaus žanro šventes, organizuoja koncertus. ir tai yra vienas iš reikšmingiausių Kybartų ir Virbalio mietų, Vištyčio ir Pajevonio miestelių bei Girėnų kaimo kultūrinio gyvenimo faktorių. Nuolat vyksta neįkainojamas meno kolektyvų bendravimas tiek savame krašte, tiek už jo ribų. Naujų vietovių, naujų idėjų pažinimas – tai  gera proga ne tik gyventojus aktyviau įtraukti į kultūrinį  gyvenimą, bet paskatinti bei įvertinti  meno kolektyvų pasirodymus, programas ir meno mėgėjus.

Kultūros centro vizija

Kybartų kultūros centras – tai rekonstruotoje ir modernizuotoje materialinėje bazėje  dirbantys kvalifikuoti specialistai, kurie užtikrina kultūros prieinamumą jos vartotojui, ugdo aukšto meninio lygio mėgėjiškus kolektyvus, puoselėja ir plėtoja krašto tradicijas, etnokultūrą, šiuolaikinį ir vizualiuosius menus, profesionalųjį meną bei vykdo edukacinę  veiklą.

Strateginis tikslas ir gretutiniai tikslai

  • Puoselėti krašto kultūrą
  • Didinti kultūros centro ir jo padalinių teikiamų paslaugų įvairovę
  • Siekti kultūrinių paslaugų kokybės gerinimo stiprinant įstaigos materialinę bazę.
  • Plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir edukacinę veiklą
  • Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros bei meno projektus
  • Tenkinti viešuosius socialinius ir kultūrinius bendruomenės poreikius, veikiant socialinėje, kultūros, švietimo srityse ir teikiant šių sričių paslaugas visuomenės nariams
  • Tęsti ir puoselėti etnokultūrą, krašto tradicijas
  • Pritraukti didesnius bendruomenės srautus dalyvauti kultūrinėje veikloje
  • Plėtoti tarptautinius kultūrinius ryšius.

Kultūros centro misija

Puoselėti esamas ir kurti naujas Vilkaviškio raj. kultūros tradicijas, organizuoti šventes, koncertus, parodas bei kitus kultūrinius renginius, inicijuoti, kurti ir įgyvendinti  kultūros bei meno projektus, užtikrinti kultūros prieinamumą jos vartotojui, sudaryti sąlygas profesionaliam ir mėgėjų menui vystyti.

Administracinė informacija

Planavimo ypatumai: strateginiai veiklos planai ruošiami 3 metams. Kūrybinės veiklos ir kultūrinių renginių planai tvirtinami metams (koreguojami esant būtinumui). Įstaigos biudžetas tvirtinamas metams.

Informacija apie darbo užmokestį

KYBARTŲ KC IR JO PADALINIŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. Pareigybių pavadinimas 2021 metai 2022 m. I ketvirtis
Etatų skaičius, Vnt. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
1. Direktorius 1972 1 2039
2. Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams 1071 19 1132
3. Specialistai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams 720 4,75 817
4. Darbininkai 524 4,6 722

Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-11


Praėjusio laikotarpio darbuotojų darbo užmokesčio ataskaitos: